Reklamační řád

 
 
 
 

Reklamační řád internetovýho obchodu VINOTECH

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RŘ")


Úvodní ustanovení.


1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě VINOTECH je VIN.TECH s.r.o., Holubyho 27, Pezinok, 902 01.

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb).

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací, týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednavatelem uplatněno právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných provozovatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.


Postup vyřizování reklamací.


1. Ve smyslu tohoto RŘ, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
• komu je reklamace určena,
• datum podání reklamace,
• podpis objednatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně oprávněnou osobou jménem objednavatele musí být k reklamaci přiložená plná moc na zastupování objednatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvíce 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Provozovatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
• při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do podatelny sídla provozovatele)
• při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednatel doručení
• při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty provozovatele.

7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

8. Provozovatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Provozovatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.


Tento RŘ nabývá platnosti a účinnosti od 17.03.2016. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RŘ i bez předchozího upozornění.